Ολοκληρωμένες λύσεις (ERP)

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System), απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η λειτουργία ενός συστήματος λογισμικού ΕRP αποσκοπεί στην ενοποίηση, συνδυασμό και αξιοποίηση των συνολικών διαδικασιών και πόρων της επιχείρησης, με αποτέλεσμα την βελτίωση της αποδοτικότητας και την διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας των στελεχών κάθε ιεραρχικού επιπέδου μέσα στην οργάνωσή της.

Περιλαμβάνει:

  • Εμπορική Διαχείριση (Διαχείριση Αποθεμάτων, Πωλήσεων, Αγορών, Συντιθέμενα Είδη, Ελεγχόμενη Διακίνηση Ειδών, Αριθμοί Σειράς, Παρτίδες, Κοστολόγηση Εισαγωγών, Πιστωτική Πολιτική Πελατών, Τιμοκατάλογοι Πελατών , Πωλητές, Προμήθειες Πωλητών, Προϋπολογισμοί Πελατών)

  • MIS reporting (Έτοιμες αναφορές διοίκησης , Δυνατότητα κατασκευής custom reports, Δυναμικές

  • Εκτυπώσεις , Γραφήματα)

  • Οικονομική Διαχείριση (Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Εναλλακτικά Λογιστικά Σχέδια,

  • Προϋπολογισμός Λογαριασμών)

  • Χρηματοοικονομική Διαχείριση ( Εισπράξεις – Πληρωμές, Κύκλωμα Επιταγών, Cash Flow, Τραπεζικοί Λογαριασμοί)

  • Πάγια (Μητρώο Παγίων/Αποσβέσεις Παγίων, Παραστατικά Παγίων)

  • Παραγωγή (Τεχνικές προδιαγραφές, Φάσεις Παραγωγής , Παραγωγές-Αναλώσεις, Κοστολόγηση παραγωγής)

  • CRM (Διαχείριση Έργων, υποέργων, εργασίες, υποεργασίες, ενέργειες)